side

Warunki i postanowienia

Materiały znajdujące się na niniejszej witrynie internetowej („Witryna”) są zapewniane przez FinTech Corporate. („FinTech Corporate”) w ramach usługi wyświadczanej swoim użytkownikom i mogą one być wykorzystywane do celów informacyjnych, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej. Poprzez pobranie jakichkolwiek materiałów z niniejszej witryny lub użytkowanie jej w jakikolwiek inny sposób, użytkownik („Ty”) wyraża zgodę na przedstawione warunki i postanowienia („Umowa”). Jeśli nie wyrażasz zgody na ich obowiązywanie, nie korzystaj z Witryny ani nie pobieraj z niej żadnych materiałów. Wyrażasz zgodę, by niniejsza Umowa (a jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na tej Witrynie („Zarejestrowany Użytkownik”), także wszelkie postanowienia przedstawione w toku procesu rejestracji) stanowiła kompletną i wyłączną treść umowy nawiązywanej pomiędzy FinTech Corporate a Tobą, zastępującą każdą propozycję lub wcześniejszą umowę, czy to ustną czy pisemną oraz wszelki inne informacje wymienione pomiędzy Tobą a FinTech Corporate, odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy.

FINTECH CORPORATE MOŻE W DOWOLNYM CZASIE ZMIENIĆ TREŚĆ TEJ UMOWY POPRZEZ ZMODYFIKOWANIE BRZMIENIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE. UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ WARUNKÓW OPUBLIKOWANYCH NA TEJ STRONIE, PONIEWAŻ SĄ ONE DLA NIEGO WIĄŻĄCE. NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE WYRAŹNIE WSKAZANYMI INFORMACJAMI PRAWNYMI LUB WARUNKAMI ZAMIESZCZONYMI NA SZCZEGÓLNYCH STRONACH TEJ WITRYNY.

OGÓLNE:

Niniejsza Witryna funkcjonuje na zasadzie forum, pozwalającego użytkownikom na zlokalizowanie i zidentyfikowanie wybranych dostawców oprogramowania i usług („Dostawców”). FinTech Corporate nie kontroluje sposobu, w jaki produkty lub usługi Dostawcy („Produkty”) zostaną dostarczone do Użytkownika, ani terminu realizacji wskazanych czynności, nie gwarantuje także finalizacji jakiejkolwiek transakcji. FinTech Corporate może odmówić świadczenia usług oferowanych na tej Witrynie dowolnej osobie i w dowolnym czasie, wyłącznie według własnego uznania.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH:

FinTech Corporate® jest znakiem towarowym przedsiębiorstwa Headley Media Technology Division Ltd, którym opatrywane są usługi z zakresu oceniania i ewaluacji, przeznaczone dla specjalistów i profesjonalistów, a mianowicie świadczenie usług online, dzięki którym potencjalni nabywcy mogą dowiedzieć się o produktach i usługach. Wszystkie inne nazwy marek, produktów, usług i procesów pojawiające się na tej Witrynie są chronione znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe FinTech Corporate mogą być używane publicznie za pisemną zgodą udzieloną wyłącznie przez FinTech Corporate. Dozwolone wykorzystanie znaków towarowych FinTech Corporate w reklamie i promocji produktów FinTech Corporate wymaga wskazania podmiotu będącego ich właścicielem. Odniesienie do produktu, usługi lub procesu lub ich wykorzystanie nie implikuje rekomendacji, zatwierdzenia, powiązania lub sponsorowania tego produktu, usługi lub procesu przez FinTech Corporate.

LICENCJA NA POJEDYNCZĄ KOPIĘ:

O ile w treści niniejszej Witryny nie wskazano inaczej, Użytkownik może pobierać ograniczone kopie informacji lub oprogramowania („Materiały”), zamieszczone na tej Witrynie, wyłącznie na potrzeby własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek inne i odbiegające od podanego wykorzystanie tych Materiałów może odbywać się wyłącznie na mocy wyraźnej licencji pisemnej, udzielonej przez FinTech Corporate lub na mocy warunków licencji dołączonych do poszczególnych Materiałów lub z nimi dostarczanych. Jako, że jest to licencja, a nie przeniesienie tytułu, podlega następującym ograniczeniom: Użytkownik nie może:(a) korzystać z jakiegokolwiek procesu automatycznego lub robota programowego do przeglądania, pobierania, drukowania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania treści zamieszczonych na stronach FinTech Corporate. (b) korzystać z jakichkolwiek Witryn lub Treści w celu wyrażania zachęt do zakupu jakiegokolwiek produktu, rozwiązania lub usługi przez firmy, które dysponują wykazami lub treściami opublikowanymi w zawartości Witryn, (c) modyfikować Materiały lub wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych, lub jakichkolwiek publicznych prezentacji, wykonywań, sprzedaży bądź wynajmu, obejmujących między innymi, zamieszczanie Materiałów na dowolnym komputerze sieciowym lub nadawanie ich w jakichkolwiek mediach; (d) dekompilować, odtwarzać kod źródłowy drogą inżynierii wstecznej ani dezasemblować programowo Materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo i w jego zakresie; (e) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub o innych zastrzeżeniach z Materiałów; (f) przekazywać Materiały innej osobie. Użytkownik wyraża zgodę na zapobieganie wszelkim nieuprawnionym próbom skopiowania Materiałów. FinTech Corporate zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie.

WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW:

Niniejsza Witryna i znajdujące się w niej Materiały są chronione prawem autorskim i są chronione światowym prawem autorskim, znakiem towarowym, charakterystyczną formą opakowania oraz innymi przepisami prawa własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatów i nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, zamieszczane, przesyłane ani rozpowszechniane w żaden sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody FinTech Corporate. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie tu określonych, platforma FinTech Corporate i jej dostawcy nie udzielają Użytkownikowi w sposób dorozumiany, zgodny z zasadą estoppels ani w jakikolwiek inny sposób, żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa na podstawie jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub informacji związanych z tajemnicą handlową. FinTech Corporate może przyznać Użytkownikowi inne prawa na piśmie lub w innych miejscach w opublikowanych Materiałach.

HASŁA:

Zarejestrowany Użytkownik otrzyma od FinTech Corporate hasła i numery identyfikacyjne użytkownika, które będą niezbędne dla uzyskania dostępu do pewnych stref Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na nie ujawnianie takich przekazanych haseł i numerów identyfikacyjnych jakimkolwiek stronom trzecim.

ZAKOŃCZENIE OKRESU DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW:

W przypadku naruszenia dowolnego z warunków niniejszej Umowy, FinTech Corporate może według własnego uznania (a) zawiesić dostęp Użytkownika do niektórych stref Witryny lub (b) zakończyć okres dostępu do niektórych stref Witryny. To, czy dane naruszenie skutkować będzie zawieszeniem czy zakończeniem okresu dostępu, zależeć będzie od kilku czynników, obejmujących między innymi: stopień naruszenia, potencjalną szkodę dla innych użytkowników lub FinTech Corporate oraz to, czy naruszenie wystąpiło ponownie, czy zostało usunięte. W sytuacji, w której FinTech Corporate zawiesi lub zakończy okres dostępu Użytkownika do Witryny lub prawo do jej użytkowania, wówczas FinTech Corporate powiadomi Użytkownika o podjętych krokach w przeciągu 24 godzin. Po wypowiedzeniu okresu umowy, Użytkownika niezwłocznie zniszczy wszelkie posiadane Materiały, zaś wszelkie licencje ulegną natychmiastowemu wygaśnięciu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

NINIEJSZA WITRYNA I WSZELKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI. FINTECH CORPORATE I / LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAWA LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU PLATFORMA FINTECH CORPORATE LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ INFORMACJI), WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW LUB WITRYNY, NAWET JEŚLI PLATFORMA FINTECH CORPORATE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU PLATFORMA FINTECH CORPORATE ANI ŻADNY Z JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB MAJĄCE Z NIĄ ZWIĄZEK, NIEZALEŻNIE OD FORMY ROSZCZENIA LUB PODJĘTYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ WIĘKSZĄ Z NASTĘPUJĄCYCH: (A) CAŁKOWITEJ OPŁATY UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY (JEŚLI DOTYCZY) LUB (B) STO DOLARÓW (100,00 $).

Ponieważ niektóre jurysdykcje zabraniają wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne, powyższe ograniczenie mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Nie ograniczając treści powyższych postanowień, Użytkownik powinien zachować świadomość, iż Materiały mogą zawierać błędy, pominięcia, niedokładności lub informacje nie odzwierciedlające stanu bieżącego. Platforma IT Corpotate Information Hub nie formułuje żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności, dokładności, adekwatności, aktualności lub wiarygodności jakichkolwiek Materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak tych aspektów. FinTech Corporate nie zobowiązuje się do aktualizowania Materiałów.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI:

FinTech Corporate nie jest stroną żadnej faktycznej relacji pomiędzy Dostawcami a Użytkownikiem. W wyniku tego stanu rzeczy, FinTech Corporate nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem lub legalnością Dostawców lub ich usług. Na Użytkowniku spoczywa całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone z jego konta po uzyskaniu dostępu do Witryny. FinTech Corporate nie może i nie kontroluje, czy Dostawcy świadczą oferowane usługi i wywiązują się z innych obowiązków. Ponadto, uwierzytelnianie Dostawców przez platformę FinTech Corporate nie jest uzasadnione z handlowego punktu widzenia, platforma zatem nie potwierdza, że każdy Dostawca jest tym, za kogo się podaje, i nie może tego robić. FinTech Corporate zachęca Użytkownika do opracowania bezpiecznych praktyk biznesowych podczas korzystania z Internetu. FinTech Corporate zachęca również Użytkownika do wymiany bezpośredniej komunikacji z Dostawcami prezentowanymi w ramach Witryny, aby móc łatwiej zidentyfikować dany podmiot. Użytkownik zwalnia platformę FinTech Corporate (oraz jej przedstawicieli i pracowników) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód jakiegokolwiek rodzaju i natury (w tym między innymi faktycznych, wynikowych, specjalnych, karnych i ubocznych), znanych i nieznanych, podejrzewanych oraz niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z relacją Użytkownika z Dostawcami lub usługami świadczonymi przez Dostawców lub wszelkimi działaniami bądź zaniechaniami ze strony Dostawcy. W żadnym wypadku platforma FinTech Corporate nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności prawne wniesione przeciwko Użytkownikowi przez takich Dostawców.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA:

Wszelkie materiały, informacje lub jakiekolwiek inne wiadomości przesyłane lub publikowane przez Użytkownika na niniejszej Witrynie będą uznawane za niepoufne i niezastrzeżone („Komunikacja”). Na platformie FinTech Corporate nie ciążą żadne zobowiązania w zakresie Komunikacji, pod warunkiem, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony poniżej. Platforma FinTech Corporate i osoby przez nią wyznaczone będą dysponować prawem do kopiowania, ujawniania, rozpowszechniania, włączania i innego wykorzystywania Komunikacji oraz wszelkich danych, obrazów, dźwięków, tekstów i innych elementów w nich zawartych, do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych, pod warunkiem że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony poniżej. Użytkownikowi zabrania się publikowania lub przesyłania na Witrynę (lub z niej) jakichkolwiek nielegalnych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, zawierających groźby lub innych materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek regulacje prawne lub prawa osób trzecich.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przesyłane przez Użytkownika na platformę FinTech Corporate za pośrednictwem formularzy Witryny są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności FinTech Corporate opublikowaną na tej Witrynie. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał treść Polityki Prywatności.

ODNOŚNIKI TO INNYCH WITRYN:

Wybranie dowolnego z odnośników zawartych na niniejszej Witrynie może skutkować opuszczeniem przez Użytkownika Witryny FinTech Corporate i przejściem do innych witryn. Witryny, na które Użytkownik zostaje odesłany, nie są kontrolowane przez FinTech Corporate, a platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność ani żaden inny aspekt jakiejkolwiek powiązanej witryny lub jakikolwiek odnośnik opublikowany na takiej powiązanej witrynie. Platforma FinTech Corporate zastrzega sobie prawo do wygaszenia dowolnego odnośnika lub programu odsyłającego w dowolnym momencie. FinTech Corporate nie popiera firm ani produktów, do których odnośniki publikuje i zastrzega sobie prawo do odnotowania takiej informacji na swojej Witrynie. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do dowolnej z witryn stron trzecich, odnośniki do których opublikowano na tej Witrynie, robi to całkowicie na własne ryzyko.

ODSZKODOWANIE:

Użytkownik zgadza się, na własny koszt, zwolnić z odpowiedzialności, bronić i zabezpieczyć FinTech Corporate przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi lub odnoszącymi się do wszelkich roszczeń, czynności lub zarzutów stron trzecich przeciwko FinTech Corporate w oparciu o lub pozostającymi w związku z: (a) sporem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą dotyczącym warunków umowy lub związanym z zakupem i sprzedażą jakichkolwiek towarów/usług, (b) naruszeniem przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub (c) wszelkimi czynnościami Użytkownika lub Sprzedawcy, które naruszają prawo, rozporządzenia prawne lub prawa osób trzecich.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

Platforma FinTech Corporate kontroluje tę Witrynę ze swoich biur znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. FinTech Corporate nie formułuje żadnych oświadczeń, iż Materiały na tej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach, a uzyskiwanie do nich dostępu w jurysdykcjach uznających ich treść za nielegalną, jest zabronione. Użytkownicy decydujący się na wejście na Witrynę z innych lokalizacji geograficznych, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnie obowiązujących rozporządzeń prawnych. Użytkownik nie może korzystać ani eksportować Materiałów z naruszeniem amerykańskich przepisów i regulacji eksportowych.

NINIEJSZA UMOWA JEST REGULOWANA I INTERPRETOWANA ZGODNIE Z PRAWAMI STANU NOWY JORK Z WYŁĄCZENIEM MOCY OBWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW KOLIZYJNYCH. STRONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WYŁĄCZNYM MIEJSCEM PODEJMOWANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ I ARBITRAŻÓW MAJĄCYCH JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK Z TĄ UMOWĄ BĘDZIE WYŁĄCZNIE SĄD FEDERALNY LUB STANOWY WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W MIEŚCIE NOWY JORK, STANU NOWY JORK W USA.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, niniejsza Umowa będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie nie stanowiło części jej treści. Użytkownik nie może wnieść żadnego powództwa wynikającego z niniejszej Umowy w okresie po upływie okresu dłuższego niż dwa lata po dacie zaistnienia podstawy powództwa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy ani żadnych wynikających z niej praw czy obowiązków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody FinTech Corporate, a wszelkie próby takiej cesji będą nieważne. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie służyć korzyści i pozostawać wiążąca dla dozwolonych następców, przedstawicieli prawnych i cesjonariuszy stron niniejszej Umowy. Niezależnie od jakichkolwiek innych odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, relacja pomiędzy Użytkownikiem a FinTech Corporate jest wyłącznie relacją nawiązywaną z niezależnym kontrahentem i żadne z postanowień tej Umowy nie może być interpretowane jako tworzenie partnerstwa, joint venture, franczyzy, stosunku pracy lub jakiejkolwiek innej relacji pośrednictwa pomiędzy stronami Umowy. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, postanowienie to będzie nieskuteczne wyłącznie w zakresie takiej nieważności, natomiast pozostała część tego postanowienia i wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nadal pozostaną w mocy. Materiały są zapewniane jako objęte „PRAWAMI OGRANICZONYMI”.